Vietnamese

NZCEL học kỳ 2022

học kỳ A năm 2022

ngày bắt đầu - 28 tháng 2, năm 2022

ngày kết thúc - 8 tháng 7 năm 2022

Giữa giờ nghỉ dài - 19 Tháng 4 - 22 Tháng 4, 2022

 

Ngắt hạn trong ba tuần THÁNG 11 - 29 tháng 7 năm 2022

 

học kỳ B năm 2022

ngày bắt đầu - 1 tháng 8, năm 2022

ngày kết thúc - 9 tháng 12 năm 2022

Giữa giờ nghỉ dài - 3 tháng 10 - 7 tháng 10 năm 2022