Vietnamese

NZCEL học kỳ 2022

học kỳ A năm 2022

ngày bắt đầu - Ngày 7 tháng 3 năm 2022

ngày kết thúc - 15 tháng 7 năm 2022

Giữa giờ nghỉ dài - 15 Tháng 4 - 25 Tháng 4, 2022

 

Ngắn hạn trong ba tuần - 18 tháng 7 năm 2022 - 5 tháng 8 năm 2022

 

học kỳ B năm 2022

ngày bắt đầu -  8 tháng 8, năm 2022

ngày kết thúc - 16 tháng 12 năm 2022

Giữa giờ nghỉ dài - 3 tháng 10 - 7 tháng 10 năm 2022