Vietnamese

NZCEL học kỳ 2019

học kỳ B năm 2 2019

ngày bắt đầu - ngày 19 tháng 8 năm 2019

ngày kết thúc - 20 tháng 12 năm 2019