Vietnamese

NZCEL học kỳ 2021

học kỳ A năm 2021

ngày bắt đầu - 1 tháng 3, năm 2021

ngày kết thúc - 9 tháng 7 năm 2021

Giữa giờ nghỉ dài - 26 Tháng 4 - 30 Tháng 4, 2021

 

Ngắt hạn trong ba tuần THÁNG 12 - 30 tháng 7 năm 2021

 

học kỳ B năm 2021

ngày bắt đầu - Ngày 2 tháng 8 năm 2021

ngày kết thúc - 10 tháng 12 năm 2021

Giữa giờ nghỉ dài - 4 tháng 10 - 8 tháng 10 năm 2021