Vietnamese

NZCEL học kỳ 2023

học kỳ A năm 2023

ngày bắt đầu - Ngày 27 tháng 2 năm 2023

Kỳ nghỉ học từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4

Ngày tốt nghiệp là Thứ Sáu, ngày 7 tháng 7 năm 2023

 

Ngắn hạn trong ba tuần - 10 tháng 7 năm 2023 - 28 tháng 7 năm 2023

 

học kỳ B năm 2023

ngày bắt đầu -  31 tháng 7, năm 2023

Kỳ nghỉ học từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 6 tháng 10

Ngày tốt nghiệp là Thứ Sáu, ngày 8 tháng 12 năm 2023