Vietnamese

NZCEL học kỳ 2020

 

học kỳ A năm 2020

ngày bắt đầu - 24 tháng 2, năm 2020

ngày kết thúc - 3 tháng 7 năm 2020

Giữa giờ nghỉ dài - 13 Tháng 4 - 17 Tháng 4, 2020

 

Ngắt hạn trong ba tuần THÁNG 6 - 24 tháng 7 năm 2020

 

học kỳ B năm 2020

ngày bắt đầu - Ngày 27 tháng 7 năm 2020

ngày kết thúc - 4 tháng 12 năm 2020

Giữa giờ nghỉ dài - 28 tháng 9 - 2 tháng 10 năm 2020