Vietnamese

NZCEL học kỳ 2019

 

học kỳ A năm 2019

ngày bắt đầu - 25 tháng 2, năm 2019

ngày kết thúc - 5 tháng 7 năm 2019

Giữa giờ nghỉ dài - 15 Tháng 4 - 19 Tháng 4, 2019

 

Ngắt hạn trong ba tuần 8 tháng 7 - 26 tháng 7 năm 2019

 

học kỳ B năm 2019

ngày bắt đầu - Ngày 29 tháng 7 năm 2019

ngày kết thúc - 6 tháng 12 năm 2019

Giữa giờ nghỉ dài - 30 tháng 9 - 4 tháng 10 năm 2019